За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Документи ОПОС 2014-2020

В изпълнение на разпоредбата на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“
осигурява обществен достъп до Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда в резултат от прилагането на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (за периода 15.06.2015-15.06.2018 г.)
Резюме от Методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти по ОПОС 2014 - 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни фондове и Кохезионния фонд

Стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи
Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителство на ВиК мрежи
Стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC

Актуално ръководство за бенефициенти
Инструкция за бенефициентите по ОПОС 2014-2020 г. относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020
Таблица Отчетни документи
Таблица Действителни нетни приходи
Искане за изменение/допълнение на административен договор/договор/заповед за предоставяне на БФП
Ръководство за бенефициенти
Приложения
-----

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2017 г.
Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2016 г.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2016 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2015 г.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2015 г.

Декларация Двойно финансиране

Декларация Общи условия

Указания за реда за възстановяване на лихвите

Декларация за възстановени лихви

Съобщение във връзка със запис на заповед
Информация за нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.

Указания за качване на досие на обществена поръчка в ИСУН 2020, за поръчки проведени по реда на ЗОП, ред. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.

Образци на контролни листа за осъществяване на последващ контрол от УО на ОПОС

Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки


Приложение 1 към Указания за окомплектоване на документации за обществени поръчки


План за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Указания
за изготвяне на анализ за ефективност на централизиран или децентрализиран подход за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците;

Приложение №1
– Указания за изготвяне на анализ на необходимост от изграждане на допълнителна инфраструктура;

Приложение № 2


Декларация определение за нередност

Декларация за липса на двойно финансиране

Декларация общи условия

Общи условия за изпълнение на проекти по ОПОС 2014 – 2020 г.
- отменени

Вътрешни правила за администриране на нередности

Заповед № РД-ОП-33/02.04.2018 г. за изменение на общите условия за изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", утвърдени със
Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на  околната среда и водите
Общи условия, утвърдени със Заповед № № РД-ОП-25 от 08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите

Образец на финансов план

Декларация за съгласие на бенефициента за използване на профил за комуникация с УО

Видео ръководства за работа с ИСУН 2020