За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС).

ВАЖНО!

КРАЕН СРОК ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПОС 2007- 2013 г.

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с изпълнението на ДНФ №1/26.01.2015 г. относно приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Ви напомня:

Крайният срок за допустимост на разходите, извършени от бенефициентите по проекти финансирани по ОПОС, е 31.12.2015 г.

За да бъдат признати за допустими по програмата, разплащанията по всички разходи във връзка с изпълнението на проектите следва да бъдат извършени до 31.12.2015 г.

В тази връзка, обръщаме внимание, че и всички  разходооправдателни документи / фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др./, доказващи извършените плащания, следва да бъдат издадени в съответствие с крайния срок за допустимост и с посочена дата - до  31.12.2015 г.

Документи, издадени с дата след 31.12.2015 г. няма да бъдат верифицирани от Управляващия орган на ОПОС.

---

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ”

31.07.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОПОС 2014 - 2020 г. за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на отпадъците като ресурс.

Допустими бенефициенти и партньори по процедурата са български общини, които отговарят на условията, включени в насоките, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени по процедурата, е  97 791 500 лв.

Допустимите дейности по процедурата, които ще се финансират, са свързани с подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за компостиране, включително и за необходимите съоръжения и техника. Осигуряването на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, както и проектиране и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти, също са допустими за финансиране по процедурата.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.

Одобрените от министъра на околната среда и водите насоки за кандидатстване с приложенията към тях, както и информация за получените становища и предложения в резултат от общественото обсъждане и степента на отразяването им, са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню:  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. , както и на единния информационен портал eufunds.bg.

Обява за изменение на насоки за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001, Заповед № РД-ОП-85/14.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите и Kонсолидиран вариант на целия пакет документи по процедура BG16M10P002-2.001 може да видите тук: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/proekti-2014-2020/106#1

 

ВАЖНО! УО на ОПОС информира бенефициентите по програмата, че от 10.05.2014 г. последващ контрол на обществени поръчки се осъществява съгласно нов Процедурен наръчник на ОПОС. Новостите, които се предвиждат с процедурата, са следните:

- Резултатите от осъществения последващ контрол се обективират в контролни листове ведно с таблици, които се препокриват по съдържание с използваните контролни листове от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" и са различни за съответния вид процедура. Като образец се прилага контролен лист за открита процедура и таблици към него.

- При провеждането на последващ контрол за обществени поръчки над праговете по чл. 45а от Закона за обществените поръчки, проверката се осъществява на две нива. Въведено е второ ниво на контрол, като целта на втория експерт е да извърши повторна проверка на основни въпроси от контролния лист за съответната процедура, навеждащи към идентифицираните с писмо № ARES (2013) 3574478 от 27 ноември 2013 г. на ЕК пет области на слабост, а именно:

  • Незаконосъобразно смесване на критерии за подбор с показатели за оценка;
  • Незаконосъобразно намаляване на срока за получаване на офертите, поради непълно предварително обявление;
  • Ограничително изискване за членство в Централния професионален регистър на строителите по Закона за Камарата на строителите без допускане на еквивалентна национална  регистрация;
  • Неравно третиране на участниците по време на подбора;
  • Незаконосъобразно удължаване на срока за получаване на офертите, поради обявяване на удължаването само в рамките на Република България.

По този начин за обществените поръчки, чийто прогнозни стойности попадат над праговете по чл. 45а от ЗОП, се цели да бъде осигурена максимална степен на обективност и задълбоченост на контрола за законосъобразност на разходите. Съгласно новата процедура, след второто ниво на контрол се включва проверката за съответствие на установените нарушения с изведените изводи и правни квалификации от началник отдел "Последващ контрол и процесуално представителство", заместник - главен директор на ГД ОПОС и главен директор на ГД ОПОС.

При осъществяване на последващ контрол, УО на ОПОС прилага насоките на Европейската комисия от 19 декември 2013 г. и Постановление на Министерски съвет № 162 от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 2010 г.

С оглед осигуряване на единен подход при окомплектоване на досиетата на обществени поръчки, които се съхраняват в архивите по проектите, УО на ОПОС предоставя за информация Контролен лист за предварителна проверка за окомплектованост на административното досие от проведени обществени поръчки по реда на ЗОП от бенефициентите, преди изпращането им в УО за последващ контрол.

Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

Таблици към контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

ПМС № 162 от 17.06.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС № 134 от 2010 г.

Решение на Комисията от 19.12.2013 г. за установяване и одобряване на насоките за определяне на финансовите корекции от страна на Комисията по отношение на разходите, финансирани ор Съюза в рамките на споделеното управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки

Контролен лист за предварителна проверка за окомплектованост на административното досие от проведени обществени поръчки по реда на ЗОП от бенефициентите, преди изпращането им в УО за последващ контрол

Бюлетин за най-често допускани грешки от бенефициенти при възлагане на обществени поръчки от 24.07.2014 г.

Бюлетин за най-често допускани грешки от бенефициенти при възлагане на обществени поръчки от 19.09.2014 г.