За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Списъци с бенефициенти

Тук можете да видите ОБЩИЯ СПИСЪК на всички бенефициенти с подписаните към момента договори по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." съгласно изискванията на Регламент 1828/2006. Списъците за отделните процедури можете да намерите в секцията на съответната приоритетна ос.

Приоритетна ос 1: Води

- Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 - Техническа помощ - ТУК

- Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 - Строителство -ТУК

- Процедура BG161PO005/08/1.20/01/06 - Басейнови дирекции - ТУК

- Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - Подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти в агломерации над 10 000 е.ж. - ТУК

- Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. - ТУК

- Процедура BG161PO005/11/1.3/02/28 - Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата - ТУК

- Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 - Разработване на планове за управление на риска от наводнения - ТУК

- Процедура BG161PO005/12/1.40/01/34 - Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност - ТУК

- Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 - Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт - ТУК

Приоритетна ос 2: Отпадъци

- Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 - Техническа помощ - ТУК

- Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." - ТУК

- Процедура BG161PO005/12/2.20/01/31 - Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания - ТУК

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

- Процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България - ТУК

- Процедура BG161PO005/09/3.1/01/08 - Развитие на мрежата НАТУРА 2000 - ТУК

- Процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 - План за управление на ПП "Българка" - ТУК

- Процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 - План за управление на ПП "Беласица" - ТУК

- Процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 - План за управление на НП "Централен Балкан" - ТУК

- Процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 - Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България - ТУК

- Процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 - Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания - ТУК

- Процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 - Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза - ТУК

- Процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 - Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати - ТУК

- Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 - Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове - ТУК

- Процедура BG161PO005/12/3/3.2/07/32 - Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост - ТУК

- Процедура BG161PO005/12/3.0/04/33 - Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резервати и поддържани резервати - ТУК