За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Състояние на проекта

Тук можете да откриете информация за състоянието на подадените проектни предложения: регистриране, оценка, одобрение/неодобрение, сключване на договор за БФП.

BG161PO005/11/3.0/03/24 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕКРАТЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

На 2 юли 2009 г. с Решение № 49 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС беше прекратена процедура BG161PO005/08/1.11/01/04 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.", а с Решение № 50 беше прекратена процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2000 до 10 000 екв. ж.". Прекратяването на двете процедури се наложи, поради възникване на необходимост от въвеждане на допълнителни изисквания и критерии за оценка на проектни предложения, включително на подадените проекти.

54 проектни предложения по процедурата за строителство в агломерации с над 10 000 екв. ж. са влезли в оценка, в резултат от която Оценителната комисия предлага 18 проекта да отпаднат още на етап административна оценка, тъй като не отговарят на критериите за административно съответствие, и извършва оценка за допустимост на останалите 35 проекта. Едно проектно предложение е оттеглено от кандидата по време на оценката, а именно проект № 58112-48-413, община Поморие. МОТИВИ за отхвърляне на 18те проекта.

147 проектни предложения по процедурата за строителство в агломерации с от 2 000 екв. ж. до 10 000 екв. ж. са влезли в оценка, в резултат от която Оценителната комисия предлага 95 проекта да отпаднат още на етап административна оценка, тъй като не отговарят на критериите за административно съответствие, и е извършила оценка за допустимост на останалите 52 проекта. Оценителната комисия е предложила 4 проекта да отпаднат на етап оценка за допустимост. МОТИВИ за отхвърляне на 99те проекта.