За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.

Сигнал за нередност е постъпила, включително от анонимен източник, информация за извършена нередност. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нарушението, възникнало във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Нередност е действие, което не е в съответствие с правилата на ЕС и има потенциално отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза, но то може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередност е извършена умишлено, тогава става въпрос за измама.

Измамата е умишлена заблуда с цел лична облага или ощетяване на друга страна.

В изпълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., посл. изм. и доп. бр. 57 от 24.06.2008 г.) в Управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", са определени служители, отговорни за борбата с измамите и нередностите. Тези служители разглеждат изпратените от Вас сигнали за забелязани нередности във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и/или изпълнението на проекти по оперативната програма. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Едновременно с това ще се стартира и процедура по регистриране и докладване на нередността, като няма да се разкрива самоличността на подателя на сигнала.

В случай, че разполагате с информация за нередност и желаете да подадете сигнал чрез електронната форма, моля, следвайте указанията:

Във формата е желателно да попълните име на подателя и електронен адрес за обратна връзка;

  1. Опишете възможно най-подробно подробно забелязаната нередност, и по възможност да укажете номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента. Обръщаме внимание, че ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." или цялостното управление на програмата;
  2. Натиснете бутона „Изпрати", след което ще получите на посочения от Вас електронен адрес съобщение с потвърждение, че изпратената от Вас информация е получена;

Можете да се свържете с нас и анонимно без никакви формалности, като подадете сигнал за нередност и посредством обаждане на телефон  + 359 2 9406155, като предоставите минимално изискуемата информация, съгласно дефиницията за „сигнал за нередност“. Представената от Вас информация ще бъде документирана от служителя по нередности и обработена по посочения по-горе ред.

При наличие на или при съмнение за връзка на служителя по нередности със случая на нередност, може да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

  • до министъра на околната среда и водите;
  • до ръководителя на Сертифициращия орган в Министерството на финансите;
  • до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и до дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерство на вътрешните работи;
  • до Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел.

Моля, пишете на кирилица!