За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Симулационен модел

1.Управляващият орган изготвя насоки за кандидатстване, включително и формуляри за кандидатстване с проектни предложения.

2. Бенефициентът попълва:

- формуляр за кандидатстване - описва накратко проектното предложение, срокът, в който ще се реализира, необходимите средства и целите, които ще се постигнат след неговата реализация;

- към формуляра за кандидатстване се прилагат съответните документи, които се изискват - основни са документи за собственост на терените, върху които ще се строи, разрешителните по екологичното законодателство /ОВОС, НАТУРА 2000, комплексно разрешително, разрешително за заустване и др./, идейни и работни проекти, финансови анализи и др.

3. Бенефициентът подава формуляра в МОСВ в срока, посочен в Насоките за кандидатстване.

4. Управляващият орган, дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ, получава проектите, регистрира ги и осъществява проверка дали са подадени в срок.

5. След изтичане на срока за подаване на проекти, Управляващият орган предава проектните предложения в Междинното звено - дирекция "Фондове на ЕС за околна среда" на МОСВ.

6. Ръководителят на Междинното звено назначава оценителна комисия.

7. Проектите по ОП "Околна среда" минават през три етапа на оценка, според одобрените от Комитета за наблюдение на програмата критерии за оценка на проектите:

- административна оценка - дали проектите са подадени във формата, в който се изисква и дали са представени всички документи;
- оценка за допустимост - дали подателят на проекта е в кръга от получатели на средства по съответното направление на оперативната програма;
- техническа и финансова оценка - оценката по същество на проекта.

8. Когато оценката е готова, ръководителят на Междинното звено изготвя писмено становище по доклада на оценителната комисия и го представя на ръководителя на Управляващия орган.

9. Ръководителят на Управляващия орган трябва да вземе решение:
- за одобряване на доклада на оценителната комисия;
- за връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;
- за отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата.

10. Получилите положителна оценка проекти отиват в Комитет за избор и координация на проекти по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Съгласно оперативната програма в състава на този Комитет има представители на Управляващия орган, на Междинното звено, на компетентните звена в рамките на МОСВ, както и представители на министерства и други институции, които имат отношение към оперативната програма, като Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на държавната администрация и административната реформа и др. Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е единствената оперативна програма с такава междуведомствена структура, която се включва пряко в избора на проекти.

11. Комитетът извършва координация на проектите, които да бъдат финансирани по оперативната програма, с цел избягване на двойно финансиране.

12. Комитетът изготвя доклад и предлага списък с проектите, които ще бъдат финансирани. Списъкът се предава на ръководителя на Управляващия орган, който взема решение по доклада и определя проектите, които ще се финансират.

13. След приключване на всички процедури Междинното звено подготвя проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на съответния бенефициент и го представя на министъра на околната среда и водите за подписване.

14. Бенефициентът открива процедури за избор на изпълнител по ЗОП за дейностите, включени в проекта.

15. Бенефициентът сключва договори с избраните изпълнители - строители, фирми за строителен надзор, фирми за проектиране, финансови и други консултанти.

16. Изпълнителите извършват дейностите по договорите си и представят фактури на бенефициента, който проверява разходите, изплаща ги, попълва искане за възстановяване на направените плащания и го изпраща в Междинното звено.

17. Междинното звено проверява представените от бенефициента документи и фактури и ако всички разходи са допустими за възстановяване по ОП, ги предава на Управляващия орган.

18. Управляващият орган прави обща преценка на всички постъпили искания за средства и ги представя на Сертифициращия орган /Дирекция "Национален фонд" на МФ/.

19. Сертифициращият орган проверява исканията и ако ги одобри, одобрява лимити по сметката на ОПОС и заявява направените разходи пред Европейската комисия, която, ако ги одобри, ги възстановява на държавата.

20. Междинното звено превежда средства на бенефициента за направените разходи.

21. Бенефициентът е отговорен за подготовката на проекта, за избора на изпълнител, за контрола върху техническото и финансово изпълнение на проекта.

22. МОСВ /Управляващият орган и Междинното звено/ прави проверките дали направените разходи са реални и дали техническото изпълнение съответства на одобрения проект, дали са спазени всички процедури по ЗОП.

23. Предвиден е механизъм, при който Управляващият орган и Междинното звено водят различни процедури, свързани с избора на проекти, независимо един от друг. Изборът на изпълнител на дейностите по ЗОП се извършва от бенефициента. Същевременно са предвидени процедури за контрол на взетите решения и извършените дейности и плащания.

24. Министърът подписва само и единствено договора с получателя на безвъзмездната финансова помощ, след като проектът е минал през всички етапи на избор.

Министърът на околната среда и водите не само, че не управлява еднолично средствата от Европейските фондове по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", но и е създал система за управление и изпълнение на програмата, изцяло съобразена с правилата и регламентите на ЕК. Системата не допуска вземане на еднолични и необосновани решения, вмешателство в дейността на структурите, отговорни за управлението на програмата, а изборът на проекти за финансиране се извършва въз основа на оценката на две независими една от друга, широки в своя състав формации - оценителна комисия и Комитет за избор и координация на проекти.