За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

КРАЕН СРОК ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПОС 2007- 2013 г.

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с изпълнението на ДНФ №1/26.01.2015 г. относно приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Ви напомня:

Крайният срок за допустимост на разходите, извършени от бенефициентите по проекти финансирани по ОПОС, е 31.12.2015 г.

За да бъдат признати за допустими по програмата, разплащанията по всички разходи във връзка с изпълнението на проектите следва да бъдат извършени до 31.12.2015 г.

В тази връзка, обръщаме внимание, че и всички  разходооправдателни документи / фактури, платежни нареждания, банкови извлечения и др./, доказващи извършените плащания, следва да бъдат издадени в съответствие с крайния срок за допустимост и с посочена дата - до  31.12.2015 г.

Документи, издадени с дата след 31.12.2015 г. няма да бъдат верифицирани от Управляващия орган на ОПОС.

----

На кръгла маса „Финансови рискове при управление на евросредствата – първите 7” в МС бяха обсъдени мерки за по-добро управление на финансовия риск и минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми. Събитието се проведе в Министерския съвет, като участие в него взеха министри, представители на управляващите органи на оперативните програми и на структурите с контролни функции при управлението на публични средства и прилагането Закона за обществените поръчки, бенефициентите на европейски средства, работодателските и стопански организации, както и структури на централната администрация.

166 млн. лева са финансовите корекции по оперативните програми до този момент, като в  74% от случаите причината е нарушения на ЗОП, стана ясно по време на форума.  Основните грешки, които се допускат при възлагането на обществени поръчки и подхода, който Одитният орган прилага при проверка на провежданите процедури бяха представени от ИА ОСЕС.  С презентацията може да се запознаете тук.

УКАЗАНИЯ относно Решение на Министерски съвет №788/28.11.2014г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

УКАЗАНИЯ към бенефициентите относно прилагане на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ПОЯСНЕНИЯ относно разрешителното за заустване

ИЗБОР на изпълнители на дейности по проекти, финансирани от ОПОС

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на инвестиционните проекти по ОПОС

ПРОМЕНИ в предварителния и последващ контрол на обществените поръчки

НОВА СИСТЕМА за предварителен контрол на обществени поръчки, финансирани напълно или частично от европейските фондове

ВЪЗМОЖНОСТ за използване на натрупаните отчисления по чл. 71е от ЗУО при финансиране на проекти по ОПОС

УТОЧНЕНИЯ относно процеса на оценка на проектни предложения, подадени по ос 1 на ОПОС

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ относно провеждането на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители.

ОБРАЗЕЦ на споразумение между община-кандидат по приоритетна ос 1 и ВиК оператор

ПРОМЯНА в указанията за представяне на искания за средства

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА  МЕТОДИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Уважаеми бенефициенти,

Уведомяваме Ви, че в УО на ОПОС е получено писмо вх.№03-00-74/10.02.2015 г. от администрацията на Министерския съвет, съгласно което се отменят Вътрешни правила за дейността на Методическия съвет при разглеждането на конкретни случаи, свързани с определянето и извършването на финансови корекции, в резултат на което спира разглеждането на предоставените им конкретни случаи, свързани с определянето и извършването на финансови корекции и издаването на становища по тях.

УО на ОПОС спира да препраща за разглеждане до Методическия съвет предоставените преписки от бенефициентите и ще предприеме действия по връщане на наличните в МОСВ преписки.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ - ДОПЪЛНЕНИЕ № 1 КЪМ НОВИНА ОТ 12 ЯНУАРИ 2015 Г.

Във връзка със съществуващата възможност за предоставяне на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители, по които са наложени финансови корекции и изискванията на Министерство на финансите, УО на ОПОС прави следните допълнителни разяснения към новината публикувана на 12.01.2015 г.: http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/688

  1. Искането за временен безлихвен заем за финансови корекции, което подава бенефициентът пред УО на ОПОС, следва да бъде придружено от Решение на Общинския съвет (когато бенефициент е община) за поемане на дълг в същия размер. Решението се издава на основание чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг  (ЗОД). Решението е за целия размер на заема и не се изисква с всяко искане за отпускане на временен безлихвен заем.
  2. Бенефициентът следва да представи Погасителен план за начина, по който ще бъде възстановен полученият заем до края на бюджетната година (31.12.2015г.).

УО на ОПОС обръща внимание исканията за временен безлихвен заем за финансови корекции по договори, сключени за изпълнението на проекти по приоритетна ос 1 – Води, да бъдат представяни със стойности, от които е приспаднат размерът на невъзстановимия ДДС.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДДС КАТО НЕДОПУСТИМ РАЗХОД ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

С измененията в Закона за водите / ДВ бр.103 от 29.11.2013 г./, в сила от 03.12.2013 год. общините предоставят експлоатацията на ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите или Закона за концeсиите.  По силата на тези договори е налице бартер,  при който дейността на общината е облагаема по ЗДДС, поради което за получените стоки и/или услуги възниква право на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, т.е. разходът е недопустим за финансиране по ОПОС и от 21.11.2014 г. e преустановeно възстановяването на ДДС по водните проекти от приоритетна ос 1.

С оглед на възникналото обстоятелство,Управляващият орган на ОПОС отново Ви напомня да предприемете необходимите НЕЗАБАВНИ действия за възстановяването на ДДС по фактури издадени след 3.12.2013 г. по реда на Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото прилагане в съответствие с Указание УК-1/15.01.2014 г. на Министъра на финансите. За ДДС, възстановен от ОПОС, за който бенефициентът ще се възползва от правото на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, следва незабавно да бъдем уведомени с цел предприемане на последващи действия от страна на ОПОС/бенефициент.

УО  на програмата напълно съзнава затрудненията, които породи невъзстановяването на ДДС по водните проекти, ето защо ние сме в непрекъснат контакт и работни срещи с екипа на Министерство на финансите и експерти от НАП, с цел изработване на работещ механизъм за възстановяването на ДДС по проекти в сектор „Води“.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАУМЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ направи анализ на представените за последващ контрол допълнителни споразумения към договори с изпълнители по проекти, финансирани от ОПОС. Анализът показа, че за период от октомври 2014 г. до февруари 2015 г. общо 172 броя допълнителни споразумения са представени за последващ контрол. Преимуществено, те са по договори за СМР, надзор, одит и техническа помощ и се отнасят до удължаване на срока за изпълнение на съответните договори. Основните причини за удължаване на сроковете за изпълнение са лошите климатични условия от миналата година, които доведоха до нарушаване на линейните графици за извършване на строително-монтажните работи на обектите. Друга причина е удължаването на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ, което има пряко отношение към договорите за одит и техническа помощ, чиито изпълнители имат задължения до края на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Обръщаме внимание на бенефициентите да имат предвид, че за да гарантират успешното изпълнение на проектите и респективно плавното възстановяване на средствата от страна на програмата, трябва да следват разпоредбите на приложимото законодателство както ЗУТ, така и ЗОП.

При предприемане на действия по анексиране на сключени договори следва да имате предвид, че в случаите, при които избраният изпълнител е в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП, не се допуска изменение на договора.Изменение на срока на договор, може да бъде направено по изключение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства.

„Непредвидени обстоятелства“ по смисъла на ЗОП са: обстоятелства, за които кумулативно са налице следните условия:

1. Да са възникнали след сключване на договора;

2. Независимо от волята на страните;

3. Обстоятелствата не са могли да бъдат предвидени, както за изпълнителя така и за възложителя по договора ;

4. Обстоятелствата правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНO ТРЕТИРАНЕТО НА ДДС КАТО ДОПУСТИМ РАЗХОД ПО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ "ВОДИ" И "ОТПАДЪЦИ" И ИНФРАСТРУКТУРА "ВОДИ"

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с многобройни въпроси от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ за Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетни ос 1 и 2 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." относно третиране на ДДС като допустим за финансиране разход, Управляващият орган на оперативната програма изразява следното становище:

При подготовката на проектните предложения бенефициентите са спазили зададения в т. 4.1 "Бюджет/разбивка на разходите" от формуляра за кандидатстване формат, съгласно който се изисква посочване на ДДС на отделен ред. В Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Бенефициента и Договарящия орган по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." не е изрично упоменато дали общата стойност на проекта включва или не включва ДДС.

Същевременно, чл. 67, ал. 2 от ЗДДС гласи, че "когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, се приема, че той е включен в договорената цена".

Във връзка с гореизложеното и по аналогия с разпоредбите на ЗДДС УО приема, че посочените суми в колона "допустими разходи" от т.4.1 "Бюджет/разбивка на разходите" включват ДДС.

Относно допустимостта на ДДС по оперативната програма следва да се има предвид указанието на министъра на финансите относно третиране на данък добавен стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. В случай, че той се явява невъзстановим ДДС по смисъла на ЗДДС, той може да бъде възстановен по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМНИЯ ДЕН НА ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

Информираме ви, че от 24 юни 2010 г. по време на приемните дни на ОПОС ще се разглеждат въпроси, които засягат единствено подготовката на проекти в секторите "води" и "отпадъци".

Всички казуси и въпроси, възникващи във връзка с изпълнението на проекти по вече сключени договори, следва да се отправят към съответния координатор на проекта от страна на Междинното звено - служителите в отдел "Мониторинг" на дирекция "Фондове на ЕС за околна среда". Актуален телефон и електронен адрес на координатора по Вашия проект има посочени в договора за безвъзмездна финансова помощ. В случай, че не сте сигурни кой е Вашият координатор, можете да проверите това на телефони: 02/ 940 61 76 и 02/ 940 66 67.

 

ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КСС, НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ И ЗАМЕНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ ПО ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС И СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗОП

Уважаеми бенефициенти,

Представяме на Вашето внимание ИНФОРМАЦИЯ относно предварителното съгласуване на заменителни таблици, промени в количествено-стойностните сметки (КСС) и използване на перо "Непредвидени разходи" от КСС за покриване на разходи по сключени с изпълнители договори за строителство след възлагане на обществена поръчка по ЗОП.


ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО СТАНОВИЩА НА МЕЖДИННОТО ЗВЕНО ПО ПРОВЕДЕНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

тук може да прочетете становището на Междинното звено на ОПОС относно възраженията при установени финансови нередности.

 

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 НА ОПОС

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с предстоящото финансово отчитане на разходи по проекти по приоритетна ос 3 на ОП "Околна среда", представяме на Вашето внимание следните Указания и Декларация за съответствие на превода на фактура с текста и реквизитите на оригиналната фактура.

НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."

Уважаеми бенефициенти,

Управляващият орган на ОПОС издаде указания към одиторите на проектите, финансирани от програмата. Изчерпателна информация относно насоките за извършване на одита, можете да намерите ТУК .

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС.

Уважаеми бенефициенти,

Становището на УО на ОПОС относно окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по проекти, генериращи приходи, можете да видите ТУК .

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ, НАТРУПАНИ ПО ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

Уважаеми бенефициенти,

Тук можете да намерите УКАЗАНИЯТА относно третиране на лихвите, натрупани по получени средства от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."


СТАНОВИЩЕ ОТ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИ

Уважаеми бенефициенти,

Управляващият орган на програмата излезе със СТАНОВИЩЕ относно представяне на искане за средства за окончателно плащане по проекти.


ПРИМЕРНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В СЕКТОР "ОТПАДЪЦИ"

Уважаеми бенефициенти,

Тук можете да видите примерен формуляр за кандидатстване за изграждане на регионална система за управление на отпадъците.

Моля, НЕ попълвайте този формуляр, той е само за Ваша информация.


УВЕЛИЧЕН Е ФИНАНСОВИЯТ РЕСУРС ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/08/1.11/01/04

Финансовият ресурс на процедурата е увеличен с 190 000 000 лв. (сто и деветдесет милиона лева), т.е общата финансова рамка е вече 700 000 000 лв. (седемстотин милиона лева).

Моля вижте приложената Заповед на Министъра на околната среда и водите.


ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3

За дейностите по проекта кандидатите следва да представят разрешение, становище или решение от компетентен орган издадено в съответствие със законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗЗТ и подзаконовите нормативни актове). Предвид крайния срок за кандидатстване - 03.02.2009 и за да се гарантира своевременен отговор от страна на компетентния орган, препоръчваме информацията за дейностите да бъде представена не по-късно от 15 януари 2009.


ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА НА ДОГОВОРИ ПО ПЪРВИТЕ ТРИ ПРОЦЕДУРИ

Всички одобрени бенефициенти следва да изпратят информация в Министерство на околната среда и водите, която да бъде включена в договорите за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентите ще получат писмо от Договарящия орган, в което се описват необходимите документи, които следва да бъдат подготвени от общините и изпратени в МОСВ. Основната информация, която ще бъде изисквана от бенефициентите, можете да намерите ТУК, като официално писмо ще Ви бъде изпратено по факс и/или по пощата.

За всякакви въпроси относно подготовката на исканата информация се обръщайте към:

  • г-жа Паулина Йовчева - Междинно звено на ОПОС - 02 / 940 66 80
  • г-н Юлиан Маслинков - Междинно звено на ОПОС - 02 / 940 65 33

 

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС


Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчка (обн. ДВ., бр. 52/09.07.2010г.), е необходимо документациите за обществени поръчки за дейности по одобрени за финансиране проекти, чието обявяване предстои, да бъдат съобразени с измененията в нормативната уредба.

С оглед на изложеното по-горе бенефициентите по ОПОС следва да имат предвид следното:

1. Документациите за обществени поръчки, по които има издадени становища за осъществен предварителен контрол следва да бъдат преработени в съответствие с новите изисквания и обявени по реда на ЗОП. Обръщаме внимание на факта, че преработените документации не следва да бъдат внасяни повторно за извършване на предварителен контрол. Във връзка с това, бенефициентите следва да имат предвид, че към настоящия момент за всички документации представени по проекти, финансирани по Приоритетна ос 1 отнасящи се за агломерации над 10 000 е.ж. имат издадени становища от извършен предварителен контрол.

2. Документациите за обществени поръчки, внесени за предварителен контрол, по които няма издадени становища и процедурите не са обявени, подлежат на задължително преработване с цел привеждане в съответствие с измененията в ЗОП и в последствие - на внасяне в МЗ за осъществяване на предварителен контрол.

3. Документациите за обществени поръчки, които предстоят да бъдат внесени за осъществяване на предварителен контрол, следва междувременно да се приведат в съответствие със законодателните изменения, преди внасянето им за разглеждане от МЗ.

Поради влизането в сила на ЗИД на ЗОП (обн. ДВ., бр. 52/09.07.2010 г.) и отчитайки сроковете за подготовката на документация (1 месец) и осъществяването на предварителен контрол (1 месец), графиците за изпълнение на проектите, респективно ДБФП, ще бъдат удължени с 2 месеца, където е приложимо, а именно: в случаите на посочените в т. 2 и 3 хипотези.

Важно е да се отбележи, че изключения от горепосоченото се допуска само в случаите на §. 59 от ЗИД на ЗОП, който регламентира заварените положения т.е. вече обявени процедури.

По отношение на ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ следва да се има предвид следното:

Считано от подписването на допълнителните споразумение към договорите за безвъзмездна финансова помощ, всички дейности, които са предвидени за възлагане по реда на чл. 2 от НВМОП, не подлежат на предварителен контрол.

В тази връзка, бенефициентите следва да проведат избора и да сключат договор с изпълнител.

Проверката по законосъобразност ще бъде извършена на фаза последващ контрол, тогава, когато бенефициентът е поискал да му бъдат възстановени средствата за тази дейност.