За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Водено от общностите местно развитие

 

Местни инициативни групи с мерки по ОПОС 2014 – 2020 г.

Наименование на МИГ

Споразумение за изпълнение на стратегията

Размер на одобрената БФП по ОПОС

2014 – 2020 г.

(лв.)

Интернет страница на МИГ

1.

СНЦ „Местна инициативна група Белене – Никопол“

РД-50-11/ 25.01.2017 г.

1 979 987,00

http://mig-bn.eu/

2.

СНЦ „Местна инициативна група Поморие“

РД-50-10/ 25.01.2017 г.

1 167 055,00

http://mig-pomorie.eu/

3.

СНЦ „Местна инициативна група Хисаря“

РД-50-36/20.04.2018 г.

2 408 994,00

http://www.mig-hisaria.com/

4.

СНЦ „Местна инициативна група - Самоков“

РД-50-30/18.04.2018 г.

1 120 874,62

-

5.

СНЦ „Местна инициативна група Свиленград Ареал“

РД-50-32/19.04.2018 г.

 

4 785 157,54

http://migsvilengrad.org/

6.

СНЦ „Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

РД-50-45/30.04.2018 г.

447 202,48

http://mig-dryanovo-tryavna.eu/

7.

СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“

РД-50-37/20.04.2018 Г.

187 075,00

https://www.lagsk.eu/main.php

8.

СНЦ „Местна инициативна група Тунджа“

РД-50-39/23.04.2018 Г.

1 050 603,42

http://www.tundzhaleader.org/

Указания по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за прием на проекти, подавани по ВОМР

Заповед за утвърждаване на указания за ВОМР

Указания по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за прием на проекти, подавани по ВОМР, вкл. Ред за оценяване на проектни предложения

Приложения към условия за кандидатстване

Приложения към условия за изпълнение

Приложения към общата информация - образци

Ред за оценяване на проектни предложения по процедури чрез конкурентен подбор по подхода „Водено от общностите местно развитие“ в рамките на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ – отменен

Приложения към реда за оценяване - отменени

Методология и критерии за подбор на операции в изпълнение на стратeгиите за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС 2014 – 2020 г.

Указания за общите изисквания към Стратегиите за Водено от общностите местно развитие по отношение на мерките с финансиране по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Указания за общите изисквания към Стратегиите за Водено от общностите местно развитие по отношение на мерките с финансиране по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ – за втора покана по подмярка 19.2 на ПРСР 2014 – 2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Указания за общите изисквания към стратегиитe за Водено от общностите местно развитие по отношение на мерките с финансиране по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и Биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ - за първа покана по подмярка 19.2 на ПРСР 2014-2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

 

ПМС № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. за прилагане на подхода ВОМР

Покани за подаване на заявления по подмярка 19.2 на ПРСР 2014 – 2020 г.

Важно: Обявената процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. включва допустимите кандидати за подготовка на стратегии за ВОМР и допустимите мерки съгласно указанията на финансиращите подхода ВОМР програми. В указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (Приложение 9 на процедурата) е приложен списък с конкретни допустими кандидати. Включване на нова информация, т.е. нови допустими кандидати, в рамките на обявената процедура, не е възможно предвид ограниченията в чл. 26, ал. 7 на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Изменение на покана за подаване на заявления по подмярка 19.2 на ПРСР 2014 – 2020 г. съгласно заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-607/25.08.2016 г.

Покана за подаване на заявления по подмярка 19.2 на ПРСР 2014 – 2020 г. съгласно заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-51/1.2.2016 г.

--

Съгласно Споразумението за партньорство на Република България, „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020 г.

ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот и неизоставане в развитието на местните общности в селските и рибарските райони, както и в териториите със специфични характеристики, посочени в Националната концепция за пространствено развитие.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават Местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

През периода 2014 – 2020 г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, местните групи за действие ще имат възможността да включат в Стратегиите си допустими дейности и да изпълняват проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд.

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие предоставя средства на местните групи за действие за изпълнение на мерки по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на програмата.

Мерките, които се предвижда да бъдат финансирани от ОПОС 2014 – 2020 г., са мерки за възстановяване на видове и местообитания на видове в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Предвиден ресурс: Приблизително 38 млн. лв.

Размер на безвъзмездната помощ: 100% от допустимите разходи.

Допустими бенефициенти: Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи), общини.

 

Контакти:

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда”

Министерство на околната среда и водите

e-mail: programming@moew.government.bg

Бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: 02/940 6125, 940 6733

Факс: 02/988 4820

 

Възможности за финансиране на проекти по ОПОС 2014-2020 чрез подхода "Водено от общностите местно развитие

 

Указания:

Указания за местните инициативни групи относно включване в Стратегиите за местно развитие на допустими дейности от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

 

 

Въпроси и отговори:

Въпроси и отговори, свързани с прилагането на ВОМР – 24.02.2017 г.

Таблица с разяснения по поставени въпроси

Презентация по процедура за екологична оценка

 

Полезни връзки:

1. Информационна система за Натура 2000 в България http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites

2. Единен информационен портал за фондовете от Европейския съюз

http://eufunds.bg/

3. Национална селска мрежа

http://www.nsm.bg/

4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101

5. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016

6. Оперативна програма „Иновации  и конкурентоспособност” 2014 – 2020 http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276%3C/span%3E%3C/a%3E%3C/span%3E%3Cspan%3C/a%3C/a

7. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020

http://sf.mon.bg/

8. Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

http://oprsr.government.bg/?page_id=4155