За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 25 863 637,60 лв


Регистрационен номер: DIR-59318-1-2

Тип на бенефициента: Дирекция в МОСВ

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Столична

Област: София


Цел

Картиране и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по Директива 92/34/ЕИО, както и определяне на рискови за дивите птици, по Директива 79/409/ЕИО, територии за изграждане на ветрогенератори.


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Избор на външни изпълнители

Дейност 3: Закупуване на оборудване за изпълнение на проекта

Дейност 4: Минимизиране на рисковете за дивите птици

Дейност 5: Картиране и определяне на ПС на природни местообитания и видове.

Дейност 6: Оценка и контрол на данните

Дейност 7: Информация и публичност

Дейност 8: Одит на проекта

 
Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на МОСВ, можете да намерите - ТУК

« обратно