За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Разработване на План за управление на Природен парк "Българка"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 975 462,00 лв


Регистрационен номер: 593210-1-5

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „ Българка”

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на Природен парк „Българка” чрез разработване на план за управление на парка.


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Избор на изпълнители

Дейност 3: Закупуване на оборудване

Дейност 4: Картографски и геоинформационни дейности

1. Изготвяне на цифрова база данни, изходна картна основа М1:5000, разработка на основните топографски слоеве - релеф, инфраструктура, видове територии, земи от ГФ, лесоустройствени проекти, хидрография, отделни обекти, линейна инфраструктура и др., обработка на КВС.
2. Обработка и нанасяне в геобаза данни на специализирани слоеве информация.
Разликата с останалите проекти, които в момента се осъществяват за Натура 2000 зоната е, че:
Не се създава ГИС на парка/зоната, а само слоеве със съответните местообитания.
Точността на ползваните картни материали е 15-25 м. (от карти М 1:25000).
Не се изследва собствеността (изходните КВС-та нямат данни със собственици).
КВС-тата са с неустановен произход и актуалност.
Обработените слоеве са предимно от земеделски земи (не се изследват горските слоеве).

Дейност 5: Инвентаризация на биотичните компоненти на плана:
 • Екосистеми и биотопи
 • Растителност
 • Флора
 • Фауна
Дейност 6: Инвентаризация на абиотичните компоненти на плана
 • Климат
 • Геология и геоморфология
 • Хирдрология и хидробиология и хидрохимия
 • Почви
 • Ландшафт
Дейност 7: Изготвяне на културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана за управление. Инвентаризация на следните социално-икономически и културни фактори:
 • Неселение и демографска структура
 • Селищна мрежа
 • Техническа инфраструктура
 • Селско стопанство
 • Горско стопанство
 • Лов, риболов и събиране на природни продукти
 • Промишленост
 • Настоящо използване на прилежашите територии
 • Културно-историческо наследство
 • Състояние на компонентите на околната среда
Дейност 8: Анализ на туризъм, спорт, рекреация и услуги

Дейност 9: Изготвяне на план за управление

Дейност 10: Мерки за информация и публичност

Дейност 11: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен парк „ Българка”, можете да намерите - ТУК

« обратно