За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 161 974,68 лв


Регистрационен номер: 593211-1-6

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк „Беласица”

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Петрич

Област: Благоевград


Цел

1. Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие на Природен парк “Беласица”. 2. Постигане на баланс между опазване и устойчиво използване на ресурсите на Природен парк "Беласица”.


Дейности

Дейност 1: Подготовка за възлагане на разработването на Плана за управление на ПП „Беласица“
Дейност 2: Разработване на Описателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“
Дейност 3: Изработване на цифров модел на територията на ПП „Беласица“
Дейност 4: Разработване на Предписателната част на Плана за управление на ПП „Беласица“
Дейност 5: Информация и публичност.
Дейност 6: Приемане на Плана за управление на ПП „Беласица“
Дейност 7: Управление на проекта
 • Разработване на описателната част на Плана за управление на ПП "Беласица"
 • Извършване на необходимите проучвания и анализи (теренна работа) и разработване на следните части от Плана за управление:
 • Обща информация за територията
 • Абиотична характеристика (Климат; Геология и геоморфология; Хидрология и хидробиология; Почви)
 • Биологична характеристика (Екосистеми и биотопи; Растителност; Флора; Фауна)
 • Социално-икономическа характеристика (Население и демографска характеристика; Селищна мрежа; Техническа инфраструктура; Селско стопанство; Горско стопанство; Лов, риболов и събиране на природни продукти; Туризъм и спорт; Информираност на обществеността; Промишленост; Водоползване)
 • Настоящо ползване на прилежащите територии
 • Културно-историческо наследство
 • Ландшафт
 • Оценка на състоянието на компонентите на околната среда
 • Изработване на цифров модел на територията на ПП "Беласица":
 • Събиране на необходимата информация
 • Теренно-проучвателни работи
 • Систематизиране на събраната информация
 • Анализи и изготвяне на ГИС и еDMS
 • Концептуален модел на ИС / политики и стратегии
 • Разработване на ИС / придобиване на софтуер
 • Попълване на ИС
 • Внедряване/обучение
 • Генериране на карти за Плана за управление
 • Инсталирането му на работната станция в ДПП "Беласица";
 • Коректна визуализация на целия картен материал и свързаните с него списъци, графики и т.н.Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен парк „Беласица”, можете да намерите - ТУК

« обратно