За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в Защитена местност “Злато Поле”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 891 133,16 лв


Регистрационен номер: 58301-36-456

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Димитровград

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Димитровград

Област: Хасково


Цел

Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в Защитена местност “Злато поле” чрез прилагане на мерките, предвидени в Плана за управление.


Дейности

 • Осигуряване на допълнителни водни количества за подържане на хидрологичния режим на ЗМ "Злато поле" - изграждането на хидротехническо съоръжение - канал за доставяне на вода от река Мартинка в Защитената местност.
 • Дейности за възстановяване и опазване на типичните за ЗМ заливни гори и хидрофилни растителни съобщества.
 • Консервационни дейности за опазване на приоритетни за ЗМ видове:
  • Дейности за съхраняване на нощувка на зимуващ малък корморан и повишаване числеността на други видове птици, зимуващи на територията на ЗМ;
  • Дейности за съхраняване на смесена чаплова колония;
  • Опазване и увеличаване на видовете гнездещи птици с приоритет малък корморан, белоока потапница и хралупогнездещи птици;
  • Дейности за реинтродукция на блатно кокиче;
  • Дейности за възстановяване и подържане на популацията на бялата водна лилия;
  • Дейности по опазване на популацията на сирийската чесновница.
 • Дейности за борба с интродуцента - аморфа.
 • Създаване на форма за управление на ЗМ, гарантираща прилагането на режимите предвидени в Плана и за управление и устойчивото управление на природните и ресурси.
 • Създаване на посетителска инфраструктура и предпоставки за развитие на екотуризъм.
 • Дейности за информация и публичност - популяризиране на консервационната значимост и стойността на защитената местност, повишаване на обществената осведоменост и ангажираност в мерките за нейното опазване.
 • Организация и управление на проекта.
 • Одит.

Място на изпълнение на проекта: Защитена местност "Злато поле", Защитена зона - Злато поле, Защитена зона Река Марица; община Димитровград - Землище на с. Злато поле, Землище на с. Брод, Землище на с. Райново; община Хасково - Землище на с. Нова надежда; област Хасково.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на община Димитровград, можете да намерите - ТУК

« обратно