За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Възстановяване и опазване на ЗМ “Лозенски път”- влажнa зона- находищe на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологични ресурси

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 527 784,07 лв


Регистрационен номер: 58301-46-466

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Свиленград

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Свиленград

Област: Хасково


Цел

Възстановяване, опазване и управление на консервационно значима влажна зона - находищe на блатно кокиче - защитена местност “Лозенски път” и устойчиво ползване на биологичните ресурси.


Дейности

 • Събиране, обобщаване и анализиране на базова информация за проектната територия. Проучване състоянието на блатното кокиче и отрицателните фактори;
 • Детайлна хидроложка, хидрогеоложка и геодезическа оценка. Оценка на хидротехническите съоръжения;
 • Възстановяване на водния режим - изграждане на система за устойчиво поддържане на оптимален воден режим;
 • Почистване на района на защитената местност от строителни и други отпадъци;
 • Реконструкция на пътя, водещ към защитената местност;
 • Изработване и поставяне на беседки (2 бр.) за посетителите;
 • Изработване и поставяне на информационни табели (2 бр. в гр. Свиленград и 1 бр. непосредствено преди защитената местност), указателни /6 бр./ и маркиране на защитената местност;
 • Частично ограждане на защитената местност (предотвратяване на пашата);
 • Издаване на Наръчник за опазване и устойчиво ползване на блатното кокиче;
 • Информационна и PR кампания - изготвяне на поредица от информационни материали, срещи и дискусии; беседи и лекции с ученици;
 • Организиране на семинар с всички заинтересовани страни;
 • Управление и координация на проекта;
 • Одит на проекта.
Място на изпълнение на проекта: Защитена местност "Лозенски път", гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно