За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват “Сребърна”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 364 165,50 лв


Регистрационен номер: 58301-19-439

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Русе

Област: Русе


Цел

Да се опази биологичното разнообразие в Поддържан резерват “Сребърна” и да се възстановят и поддържат местообитанията предмет на опазване.


Дейности

 • Сформиране на екип за организиране и управление на проекта;
 • Провеждане на процедури по обществени поръчки;
 • Проучвателни дейности:
  • Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР "Сребърна", както и на местообитание 91 ЕО*, като част от тях. Анализ на състоянието и извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус. Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове за залесяване), освободени от хибридна топола;
  • Първоначално проучване на растителността по отношение на инвазивността на територията на ПР "Сребърна" чрез обхождане и изследване на защитената територия и пределяне на инвазивните видове растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху естествената растителност във влажната зона;
 • Осъществяване на практически мероприятия:
  • Изработване на ръководство и методика за успешна борба с инвазивните видове;
  • Маркиране на инвазивните видове и провеждане на ефективни мероприятия за тяхното премахване и ограничаване на негативното им въздействие;
  • Изпълнение на дейности по оползотворяване на добитата суровина, съгласно изготвената методика;
  • Извършване на залесителни мероприятия на площ от 370 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола и бряст, летен дъб и др;
  • Осъществяване на дейности по възстановяване и ремонт на шлюзовете в ПР "Сребърна".
 • Обмяна на опит за борба с инвазивните видове и/или възстановяване на местообитанията;
 • Провеждане на периодично наблюдение на територията на резервата, съгласно разработена програма и последващи действия по отстраняване на новопоявили се инвазивни видове;
 • Изработване на ръководство за възстановяване и стопанисване на възстановеното местообитание до превръщането му в тип "В";
 • Информация и публичност;
 • Извършване на одит на проекта;
 • Управление на проекта;
 • Подготовка на проектното предложение.

Mясто на изпълнение на проекта: Защитена територия/ Поддържан резерват "Сребърна", Защитена зона "Сребърна" , с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир, община Силистра, област Силистра.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе, можете да намерите - ТУК

« обратно