За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Възстановяване популацията на лалугера като основен елемент за поддържане благоприятния консервационен статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици в Природен парк "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 470 400,00 лв


Регистрационен номер: 58301-38-458

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция Природен парк „Сините камъни”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Сливен

Област: Сливен


Цел

Възстановяване популацията на лалугера като предпоставка за поддържане на благоприятния консервационен статус на целеви за НАТУРА 2000 тревни хабитати и като основна хранителна база за едри грабливи птици в Природен парк "Сините камъни".


Дейности

  • Спиране деградацията на пасища и първоначалното им привеждане в благоприятно екологично състояние;
  • Прилагане на схема за изпасване на целеви пасища;
  • Реколонизация на лалугера в избрани целеви територии;
  • Подпомагане популациите на грабливи птици и снижаване на риска за реколонизираните лалугери от тях;
  • Изграждане на 2 бр. летни кашли в местностите "Локвата" и "Каракютюк";
  • Създаване на информационен център на ДПП в местността "Карандила";
  • Изграждане на съоражения за наблюдение на лалугеровите колонии.
Място на изпълнение на проекта: Зони от НАТУРА 2000: За хабитати - Сините камъни. За птици - Сините камъни - Гребенец. Защитени територии: Природен парк "Сините камъни", гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция Природен парк „Сините камъни”, можете да намерите - ТУК

« обратно