За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на приоритетни дейности от Плана за управление на Природен парк „Витоша”

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 280 197,55 лв


Регистрационен номер: 58301-33-453

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк "Витоша"

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Столична

Област: София


Цел

Опазване и възстановяване на приоритетни за ПП "Витоша" природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Информация и публичност;
 • Възстановяване находището на алпийския повет и подпомагане популациите на планинския явор и на тиса на територията на ПП "Витоша";
 • Ограничаване на инвазията на Fallopia japonica в местообитание 9110 - Букови гори от типа Luzulo fagetum;
 • Контролиране на бракониерството върху балканската дива коза и мечката в Природен парк "Витоша" чрез разработване и инсталиране на електронна охранителна система за регистриране на изстрели;
 • Продължаване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на Природен парк "Витоша";
 • Поддържане и възстановяване на местообитанията на европейския лалугер;
 • Ремонт на съществуващата алейна мрежа на 7 туристически маршрута и възстановяване на маркировката на 5 туристически маршрута;
 • Възстановяване на техническа инфраструктура на Екологичен стационар "Белите брези";
 • Изработване на обща интерпретационна програма за фауната в парка и ръководство за интерпретация;
 • Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма ( местообитание 91Е0);
 • Намаляване на натиска върху Боснешкият карстов район и пещерата Духлата чрез създаване на система за ограничаване и контролиране на достъпа и експонация;
 • Подържане и възстановяване на местообитанията на жълтокоремна бумка, голям гребенест и малък гребенест тритон и обособяване на интерпретационен кът на земноводните;
 • Опазване и регулиране използването на водни количества от 7140 - Преходни блата и плаващи подвижни торфища и 91D0 - Мочурни гори чрез проектиране на санитарно-охранителни зони на 6 публични водохващания в Природен парк "Витоша";
 • Одит.

Място на изпълнение на проекта: Природен парк "Витоша", Защитена зона "Витоша", Землищата на 15 населени места, попадащи на територията на Природен парк "Витоша" - кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново, с. Мърчаево, с. Владая, с. Бистрица, с. Железница, с. Ярлово, с. Боснек, с. Чуйпетлово, с. Кладница, с. Рударци, бившите с. Витошко и с. Крапец, общини Столична, Самоков, Перник, области София - град, Софийска област, област Перник.

 


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция „Национален парк Централен Балкан, можете да намерите -  ТУК

« обратно