За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на Природен парк "Врачански Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 500 179,02 лв


Регистрационен номер: 58301-65-485

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Враца

Област: Враца


Цел

Създаване на условия за опазване и възстановяване на приоритетни местообитания и видове от флората и фауната на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.


Дейности

 • Управление и координация на проекта;
 • Изграждане и оборудване на Многофункционален център за ключови природозащитни дейности "Горски дом";
 • Реализиране на пилотни проекти за опазване и подобряване на състоянието на застрашени видове растения и животни и нарушени местообитания от европейска значимост на територията на парка;
  • Реализиране на Пилотен проект "Neophron" за опазване на застрашени животински видове;
  • Реализиране на Пилотен проект "Plants" за опазване на застрашени растителни видове;
  • Реализиране на Пилотен проект "Habitiats" за опазване на застрашени местообитания;
 • Работа със заинтересованите страни и с местното население;
 • Изработване на рекламни материали и осигуряване на публичност на проекта.

Партньори: община Враца.
Място на изпълнение на проекта: Защитени територии: Природен парк "Врачански Балкан", ПЗ "Леденика", ПЗ "Темната дупка", гр. Враца и 10 села със землища на територията на парка, общини Враца, Мездра, Своге, Криводол и Вършец, области София, Враца, Монтана.


Проектът е изпълнен на 28 юни 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", можете да намерите - ТУК

« обратно