За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 645 955,38 лв


Регистрационен номер: 58301-60-480

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Стара Загора”

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Стара Загора

Област: Стара Загора


Цел

Подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици, приоритетни за опазване от Директивата за птиците на ЕС (Директива 79/409/ЕЕС) и техните местообитания; създаване на условия за увеличаване на численоста и възстановяване на популациите им в места, където са изчезнали; снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти.


Дейности

  • Управление на проекта;
  • Индивидуално подхранване и охрана на двойки царски орел;
  • Подхранване на черен лешояд;
  • Маркиране и проследяване на царски орли и черни лешояди посредством сателитни и радиопредаватели;
  • Осигуряване на места за гнездене на целевите видове в краткосрочен и дългосрочен план;
  • Идентифициране на потенциални места за възстановяване популацията на белошипата ветрушка и локализиране на нови гнездови находища на царски орли;
  • Отчитане на смъртността под линиите за електропренос в гнездовите райони на двойките царски орли;
  • Ex situ дейности за опазване на белошипа ветрушка (създаване на материална база и родителска група за размножаване в изкуствени условия);
  • Повишаване на обществената информираност;
  • Одит.
Място на изпълнение на проекта: Защитени зони за опазване на дивите птици: Бяла река, Сакар, Западна Странджа, Язовир Ивайловград, Каменски баир. Защитени зони за опазване на местообитанията: Сакар, Дервентски възвишения 2, Родопи - Източни. Землища на селища и съседни територии - с. Пелевун, с. Горно Луково, с. Попско, с. Казак, с. Сладун, с. Студена, с. Маточина, с. Щит, с. Горска поляна, Голямо Крушево, Борисово, Момина църква, Каравелово, с. Бояджик, гр. Стара Загора. Общини: Ивайловград, Свиленград, Елхово, Болярово, Тунджа, Сливен, Стара Загора. Области: Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Стара Загора.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Стара Загора”, можете да намерите - ТУК

« обратно