За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 778 871,58 лв


Регистрационен номер: 58301-67-487

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани"

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Опазване на редки и застрашени видове птици и природни местообитания, чрез спешни in-situ консервационни и възстановителни мерки и ограничаване на заплахите, в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро.


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Възстановителни и консервационни дейности за приоритетни видове водолюбиви птици;
  • Възстановяване на гнездови месообитания (изграждане на остров) за гнездене на редки и защитени наземногнездящи колониални видове птици;
  • Планиране на консервационни дейности в извън гнездовия ареал на гривестите рибарки;
 • Опазване на приоритетни крайбрежни и халофитни местообитания и крайбрежни пясъчни дюни;
  • Почистване от твърди битови и строителни отпадъци;
  • Поставяне на информационни и забранителни табели;
 • Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура;
  • Оборудване и обзавеждане на Посетителски център Поморийско езеро;
  • Планиране на познавателна и информационна екотуристическа инфраструктура;
  • Изграждане на познавателни екотуристически маршрути;
  • Изготвяне на интерпритационна програма и материали за работа на Посетителския център;
 • Информационни и публични дейности;
  • Изготвяне на печатни материали;
  • Работа с медиите;
  • Изготвяне на табели и пана;
  • Уеб сайт на проекта;
 • Одит на проекта.

Място на изпълнение на проекта: Защитена местност "Поморийско езеро"; Защитена зона "Поморийско езеро"; Защитена зона "Поморие"; Рамсарски сайт № 1229 "Комплекс Поморийски влажни зони" ; гр. Поморие, община Поморие, област Бургас.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", можете да намерите - ТУК

« обратно