За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 324 000,00 лв


Регистрационен номер: DIR-59318-2-3

Тип на бенефициента: Дирекция в МОСВ

Име на бенефициент: Дирекция „Национална служба за защита на природата”

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Столична

Област: София


Цел

Основната цел на проекта е да се подпомогне опазването и управлението на екологичната мрежа от защитени зони в България по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, чрез разработването и внедряването на единна информационна система.


Дейности

 • Дейност 1: Анализ на наличните ресурси, разработки и капацитет в системата на МОСВ;
 • Дейност 2: Разработване и внедряване на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, осигуряваща възможности за лесен достъп до и актуализация на данните, свързани с:
  • границите и разположението на защитените зони спрямо административното деление на страната и териториалния обхват на регионалните структури на МОСВ и останалите институции, имащи отношение към управлението на зоните, наложените административни режими и ограничения на дейности в границите на защитените зони;
  • разположението, териториалния обхват, характеристиките на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие, както и за проведените процедури по оценка на съвместимостта и
  • разпространението и характеристиките на типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в Натура 2000 (приложение 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие);
 • Дейност 3: Въвеждане на наличната информация за проведените процедури по ОС и административните режими и ограничения на дейности в защитените зони;
 • Дейност 4: Провеждане на курс за обучение на служители от системата на МОСВ за работа с информационната система за защитените зони;
 • Дейност 5: Мерки за информация и публичност;
 • Дейност 6: Одит на проекта;
 • Дейност 7: Управление и контрол на изпълнението на проекта.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на МОСВ, можете да намерите - ТУК

« обратно