За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Актуализиране на План за управление на Национален парк "Рила"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 628 467,56 лв


Регистрационен номер: 59329-1-7

Тип на бенефициента: Дирекция на национален парк

Име на бенефициент: Дирекция Национален парк "Рила"

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Да се актуализира Плана за управление на Национален парк "Рила" с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на парка.


Дейности

  • Провеждане на теренни проучвания и инвентаризации за актуализиране на съществуващите данни за абиотичните фактори, биологичната характеристика, инфраструктура, културно-историческо наследство и социално-икономическите апекти.
  • Ще бъде анализирана наличната и събраната в резултат на горепосочените проучвания и инвентаризации информация, като актуалните данни ще позволят да се направи една адекватна оценка на състоянието на компонентите на околната среда, инфраструктура, туризма и ползванията в парка.
  • На база извършените анализи и оценки ще се определят дългосрочните цели, ограниченията и потенциалните възможности на парка. Ще бъде направено функционалното зониране на парка, ще бъдат определени режимите и нормите за всяка зона. Ще се определят приоритетите, програмите, проектите и оперативните задачи и работен план за постигане на дългосрочните цели на парка, както и механизъм за извършване на преглед на целите и задачите, съгласно ЗЗТ и Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии и извършване на текущ отчет и контрол на изпълнението на актуализирания План за управление.
  • Ще се актуализира и допълни Географската информационна система на парка, което ще включи: Изработване на определен брой нови слоеве в ГИС; Доставка на специализиран хардуер и софтуер, съвместими с действащия за оборудване на две допълнителни работни места за работа с ГИС, както и обучение на служителите; Ще бъде изградена Интернет базирана ГИС на парка, включително разработен специализиран софтуерен продукт и база данни, осигуряване на връзка с други софтуерни разработки и интернет приложения в системата на МОСВ. Преди внедряването й системата ще бъде тествана и ще се извърши обучение на 15 служители за работа с този специализиран софтуер.
  • Въз основа на ГИС ще бъдат генерирани определен брой тематични карти. Освен това ще бъдат изготвени и набор от технически работни карти, необходими за изпълнението на програмите, проектите и дейностите от актуализирания План за управление.


« обратно