За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване на дивата коза и кафявата мечка в България (извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поддържани резервати ) чрез изпълнение на компоненти на плановете за действие за

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 578 832,00 лв


Регистрационен номер: 58301-75-495

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Българска фондация Биоразнообразие

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Столична

Област: София


Цел

Опазване и възстановяване на дивата коза и мечката в България


Дейности

Дейност 1. Подкрепа за работата на междуведомствените работни групи по Плановете за действие за дивата коза и мечката.

Дейност 2. Координационни срещи и семинари със структури на ДАГ, МОСВ, СЛРБ, МВР и прокуратурата в рискови райони, както и участие в Съветите за охрана на горите, дивеча и рибата за разясняване на проблемите на опазването на дивата коза и мечката.

Дейност 3. Превенция на бракониерство.

Дейност 4. Проучване на миграциите на дивата коза и коридорите между отделните субпопулации с цел изясняване на „слаби места” в опазването им.

Дейност 5. Оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза в подходящи местообитания в Западна и Източна Стара планина, Осогово и Славянка.

Дейност 6. Оценка на влиянието на трофейният лов на дива коза по реда на изключенията върху състоянието на популациите.

Дейност 7. ГИС модел на разпространението на дивата коза в България в ловностопански райони, територии на РИОСВ, и местата предвидени за оценка на възможностите за реинтродукция на дива коза.

Дейност 8. Проучване на незаконния отстрел на територията на ловностопанските райони на ЛРД около трите Национални парка и резерватите в Родопите.

Дейност 9. Координиране на контролните дейности между гръцкият Национален парк Родопи и българските институции – РУГ Смолян и ЛРД Девин.

Дейност 10. Информационна кампания за изпълнение на плановете за действие и борба с бракониерството.

Дейност 11. Проучване на влиянието на паразитни, заразни и недоимъчни болести върху популациите на дивата коза.

Дейност 12. Обмяна на опит с експерти работещи за опазването на картузианската дива коза.

Дейност 13. Мерки за намаляване на конфликта човек мечка.

Дейност 14. Анализ на фрагментацията и степен на пригодност на биокоридорите между субопопулациите от мечка.

Дейност 15. Управление на проекта, счетоводство и одит.

Партнъори: РИОСВ - Пазарджик; СЛР "Ловно-рибарско дружество" Девин; Сдружение за дива природа "Балкани".


Място на изпълнение на проекта: Родопи - Западни, Родопи - Средни, Циганско градище, Централен Балкан - буфер, Западна Стара Планина и Предбалкан, Среден Пирин - Алиботуш, Осоговска планина, Котленска планина, области Смолян и Пазарджик, но и населени места по цялата страна без територията на националните и природни паркове и резервати и подържани резервати.


Проектът е изпълнен на 18 май 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите -
ТУК


Информация за проекта на уеб страницата на БФБ, можете да намерите - ТУК

« обратно