За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Техническо обезпечаване на оперативните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 97 666 910,33 лв


Регистрационен номер: DIR-51233004-1-194

Тип на бенефициента: Други

Име на бенефициент: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Столична

Област: София


Цел

Намаляване загубата на биологично разнообразие и опазването на растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Р България. Техническо обезпечаване на териториалните звена на ГДПБЗН, осигуряващи пожарната безопасност в Националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати. Осигуряване на своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.


Дейности

Дейност 1. Управление на проекта.

Дейност 2. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки. Предвижда се провеждането на пет обществени поръчки.

Дейност 3. Закупуване и доставка на специализирани пожарогасителни автомобили за 67 бр. териториални структури, съобразени с изискванията на европейските норми за пожарна техника за ликвидиране на произшествия в гасене на горски пожари в рамките на Националните паркове, природните паркове, резервати и поддържани резервати. Дейността обхваща сключване на договор, доставка, въвеждане на техниката в експлоатация, осигуряване на гаранционно обслужване на 67 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари лек тип, клас L, категория 3 и 67 бр. пожарогасителни автомобили за гасене на горски пожари среден тип, клас М, категория 3.

Дейност 4. Закупуване и доставка на 1 бр. специализиран вертолет, който ще бъде използван в случай на горски пожари на територията на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата, обхванати от настоящта процедура и влизащи в гасителните райони на 67 бр. РСПБЗН. Оперативната самостоятелност на вертолета ще позволи извършването на допълнителни спасителни дейности съобразно настъпила бедствена ситуация. Същият може да се използва за спасяване на пострадали при различни произшествия, за доставка на провизии в недостъпни райони, за извършване на евакуация и др.

Дейност 5. Закупуване и доставка на 2400 комплекта лични предпазни средства, необходими за екипите от ГДПБЗН - МВР, участващи в гасенето на горски пожари в рамките на 3 национални парка, 11 природни парка, 55 резервата и 35 поддържани резервата.

Дейност 6. Закупуване и доставка на 18 бр. термовизионни камери, необходими за откриване на скрити огнища на горене (тлеене).

Дейност 7. Закупуване и доставка на 30 бр. сгъваеми резервоари за вода за пожарогасене.

Дейност 8. Мерки за информация и публичност.

Дейност 9. Окончателен одит на проекта.


274 нови пожарни автомобила ще помагат работата на огнеборците

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК


Информация за проекта на уеб страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, можете да намерите - ТУК

« обратно