За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в ПП "Сините камъни"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 744 944,80 лв


Регистрационен номер: 5103020-15-658

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: ДПП Сините камъни

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Сливен

Област: Сливен


Цел

Създаване условия за опазване, възстановяване и поддържане популациите и местообитанията на застрашени от изчезване за територията на Природен парк „Сините камъни” висши растения и сухоземни костенурки.


Дейности

Дейност 1: Управление и координация на проекта.

Дейност 2. Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa urumoffii H. (Урумово лале).

Дейност 3. Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза).

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Paeonia peregrinа Mill. (Червен божур) в м. „Равна река”.

Дейност 5. Допълване на информацията за съвременното раз-пространение и състояние на 14 вида висши растения, регистрирани с по една или две малочислени популации.

Дейност 6. Издирване популации на 8 ендемични и консервационно значими видове, съобщавани за паркова територия и неоткривани в последните 30 години.

Дейност 7. Изграждане и оборудване на изследователска лаборатория и малък разсадник (оранжерия).

Дейност 8. Опазване, поддържане и възстановяване популациите на  включените в дейност 5 и 6 целеви видове.

Дейност 9. Размножаване в разсадника на парка на уязвими и застрашени видове растения включени в дейности 2, 5 и 6.

Дейност 10. Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки (Testudo graeca и Testudo hermanni).

Дейност 11. Поддържане и наблюдение местообитанията на целевите видове растения и животни.

Дейност 12. Информационни и публични дейности по проекта.

Дейност 13. Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно