За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

„Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка””

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 610 018,81 лв


Регистрационен номер: 5103020-24-667

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: ДПП „Българка”

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Габрово

Област: Габрово


Цел

Спиране загубата на биологичното разнообразие и в частност на четири вида редки и защитени птици – Лещарка (Bonasa bonasia), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)


Дейности

Дейност 1. Управление и изпълнение на проекта

Дейност 2. Провеждане на специализирани проучвания на популациите на целевите видове и оценка на благоприятния природозащитен статус (БПС)

Дейност 3. Идентификация на приоритетните за целевите видове местообитания

Дейност 4. Поставяне на изкуствени гнездилки за полубеловрата и червеногуша мухоловки и южен белогръб кълвач.

Дейност 5. Създаване на изкуствени убежища за лещарката

Дейност 6. Подхранване през зимния период.

Дейност 7. Подпомагане на местообитанията чрез обогатяване на подраста

Дейност 8. Урегулиране на неблагоприятното антропогенно въздействие и туристопотока в целевите местообитания.

Дейност 9. Мониторинг на целевите видове и резултатите от предвидените дейности и маркиране на птици със стандартни и цветни орнитологични пръстени

Дейност 10. Разработване на обучителна платформа и последващо обучение на служители от горските стопанства в региона и членовете на ловно-рибарското дружество

Дейност 11. Мерки за информация и публичност

Дейност 12. Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на ДПП „Българка”, можете да намерите - ТУК

« обратно