За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 493 976,80 лв


Регистрационен номер: 5103020-9-652

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом”

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Русе

Област: Русе


Цел

Опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие и постигане на баланс между опазване и ползване на ресурсите.


Дейности

  • Дейност 1: Управление
  • Дейност 2: Проучване и анализ на възможностите, набелязване на мерки за възстановяване на местообитанията и резултати от постигане на целите (проучване и анализ)
  • Дейност 3: Възстановяване и поддържане на ливади и пасища като ценни местообитания и устойчиво ползване на природните ресурси (Устойчивост)
  • Дейност 4: Изграждане на опит в опазване на биологичното разноо-бразие и устойчиво ползване на природните ресурси (Опит)
  • Дейност 5: Информация и публичност (ИП)
  • Дейност 6: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом”, можете да намерите - ТУК

« обратно