За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ "рупите" по миграционния път на птиците, екокоридор "Виа Аристотелис"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 982 518,76 лв


Регистрационен номер: 5103020-16-659

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Благоевград

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Благоевград

Област: Благоевград


Цел

Възстановяване и опазване на приоритетни хабитати и видове, характерни за крайречни влажни зони в защитена местност (ЗМ) „Рупите” по международния миграционен път на птиците по река Струма – екокоридор „Виа Аристотелис”


Дейности

Дейност 1: Възстановяване на приоритетни и други хабитати (91Е0, 92A0, 92C0 и 92D0) в ЗМ „Рупите”  с 6 подейности: 1-1 Комплексни предпроектни проучвания на ЗМ Рупите; 1-2 Техническо проектиране (екологичен дизайн) с цел възстановяване на сезонното заливане на крайречната алувиална гора в ЗМ Рупите; 1-3 Изготвяне на залесителен план; 1-4 Техническо възстановяване на сезонния заливаем режим; 1-5 Залесителни мероприятия и мерки срещу растителни инвазивни видове (Amorpha, Falopia); 1-6 Подготовка на програма от мерки за екокоридор „Via Aristotelis” и съгласуването и със съществуващи планови и стратегически документи.

Дейност 2: Информация и публичност при изпълнението на проекта.

Дейност 3: Организация и управление на проекта

Дейност 4: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Благоевград, можете да намерите - ТУК

« обратно