За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на бла

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 659 072,00 лв


Регистрационен номер: 5103020-18-661

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Пловдив

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Трилистник”, „Градинска гора” и защитена местност „Находище на блатно кокиче”с. Градина


Дейности

Дейност 1: Възстановяване на консервационно значими хабитати, предмет на опазване в ЗЗ „Трилистник”, „Градинска гора” и ЗМ „Находище на блатно кокиче”с. Градина
Дейност 2: Информация и публичност на проектните дейности
Дейност 3: Управление и организация на проекта
Дейност 4: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно