За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване, поддържане и възстановяване на крайречни смесени гори от Querqus robur, Ulmus laevis I Fraximus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) покрай големи реки - местообитания 91F0 и 91E0 от Приложение 1 към ЗБР"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 901 989,97 лв


Регистрационен номер: 5103020-1-644

Тип на бенефициента: Регионална дирекция

Име на бенефициент: Регионална дирекция по горите - Берковица

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Берковица

Област: Монтана


Цел

Опазване и възстановяване на горски местообитания от Приложение 1 на ЗБР по дунавските острови.


Дейности

Дейност 1: Анализ и оценка на въздействието на наносно-ерозионните процеси, предизвикани от течението на р. Дунав, върху морфологията на островите и неговото отражение върху разпространението на местообитания 91F0 и 91E0 в трите защитени зони.

Дейност 2: Спиране на дейности, които биха довели до унищожаване и увреждане на двете местообитания, включително и евентуално предвидени в действащите лесоустройствени проекти

Дейност 3: Създаване на условия за възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0

Дейност 4: Ограничаване разпространението на инвазивния вид Amorpha fruticosa

Дейност 5: Възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0

Дейност 6: Поддържане на възстановените местообитания 91F0 и 91Е0 през първите две години

Дейност 7: Анализ и оценка на екологичните ползи и икономическите последствия вследствие на извършените възстановителни дейности на местообитания 91F0 и 91Е0

Дейност 8: Разработване на ръководство за практическо възстановяване на местообитания 91F0 и 91Е0

Дейност 9: Информация и публичност

Дейност 10: Управление на проекта

Дейност 11: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Регионална дирекция по горите - Берковица, можете да намерите - ТУК

« обратно