За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 698 339,78 лв


Регистрационен номер: 5103020-30-673

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Пловдив”

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Подпомагане на гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.


Дейности

Дейност 1: Възстановителни дейности – създаване на нова колония чрез възстановяване на остров при язовир Конуш - обект 1

Дейност 2: Възстановителни дейности на обект 1- създаване на гнездови хабитат за новата колония (залесяване на изкуствения остров)

Дейност 3: Възстановителни дейности – осигуряване на условия за образуване на нови колонии (поставяне на гнезда и макети)

Дейност 4: Дейности за ограничаване на достъпа на автомобили и хора в района на колонията

Дейност 5: Подпомагане на популациите на целевите видове чрез повишаване на успеха от размножаването и стимулиране създаването на нови колонии

Дейност 6: Подпомагане на популациите на целевите видове чрез ограничаване на смъртността и изкуствено размножаване

Дейност 7: Рекултивация на сметище

Дейност 8: Изграждане на обслужващи съоръжения: кей, склад и малка битова сграда (обект 7)

Дейност 9: Оценка на консервационния успех.

Дейност 10: Публикации, рекламни и презентационни продукти

Дейност 11: Управление на проекта

Дейност 12: Финансов одит и строителен надзор


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на СНЦ “Зелени Балкани – Пловдив”, можете да намерите - ТУК

« обратно