За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Изграждане на биокоридори и въстановяване на местообитания от Директивата за местообитанията на ЕС на територията на община Тунджа"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 983 053,04 лв


Регистрационен номер: 5103020-13-656

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Тунджа

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Тунджа

Област: Ямбол


Цел

Възстановяване и поддържане на крайречни местообитания и влажни зони, като местообитания на редки видове птици с европейско и световно консервационно значение. Ограничаване на изолацията между Защитени Зони от Националната екологична мрежа “НАТУРА 2000”.


Дейности

Дейност 1: Управление и координация на проекта

Дейност 2: Възстановяване на местообитание 92А0 - изграждане на стъпкови (stepping stones) биокоридори

Дейност 3: Създаване и оформяне на подходящи местообитания, като места за почивка, зимуване и размножаване на редки видове водолюбиви птици

Дейност 4: Подобряване гнездовите местообитания на хищни и водолюбиви птици, чрез поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки

Дейност 5: Опазване на редки и ендемични растения на територията на Общината

Дейност 6: Повишаване на обществената информираност

Дейност 7: Възпитаване на култура за опазване на околната среда и подобряване на екологичното образование

Дейност 8: Проектен одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Тунджа, можете да намерите - ТУК

« обратно