За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване и опазване на крайречни гори - местообитания от Европейско консервационно значение на територията на община Димитровград"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 664 487,69 лв


Регистрационен номер: 5103020-10-653

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Димитровград

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Димитровград

Област: Хасково


Цел

Възстановяване и дългосрочно опазване на местообитания и видове от европейско консервационно значение в ЗЗ „Река Марица”*, на територията на Община Димитровград.


Дейности

Дейност 1: Възстановяване на природните местообитания

Дейност 2: Ограничаване на негативното влияние и разпространението на инвазивни и интродуцентни видове

Дейност 3: Подобряване състоянието на местообитанията и популациите на видове риби, обект на защита

Дейност 4: Изработка и поставяне на гнездилки за хралупогнездещи видове птици – видове от европейско консервационно значение

Дейност 5: Повишаване на обществената осведоменост и общата екологична култура, свързана с опазването на околната среда и видовете обект на защита

Дейност 6: Мерки за информация и публичност

Дейност 7: Организация и управление на проекта

Дейност 8: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно