За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Възстановяване и опазване на благоприятното съсътояние на защитени видове в ЗМ "Алдомировско блато" и защитени зони в общините Сливница и Драгоман"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 918 243,80 лв


Регистрационен номер: 5103020-42-685

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Сливница

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Сливница

Област: София


Цел

Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.


Дейности

Дейност 1: Възстановяване на ихтиофауната, като хранителна база на водолюбивите птици в Алдомировското блато

Дейност 2: Ограничаване негативните фактори върху защитените птици, в т.ч. безпокойството през размножителния период

Дейност 3: Възстановяване на критично застрашено находище на лалугера в близост до Алдомировското блато Върху имот, който ще се закупи в рамките на проекта (в момента разоран), ще се възстанови местообитание на лалугер, като ще се разчита на естественото разселване на индивиди от близката колония, намираща се на около 300 метра.

Дейност 4: Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Дейност 5: Експедиции за търсене на диви сухоземни костенурки с цел формиране на размножителна популация в “ex-situ” центъра

Дейност 6: Създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения

Дейност 7: Популяризиране на видовете и възпитаване на културата за опазване на околната среда, чрез организирани посещения и лекции на открито

Дейност 8: Изготвяне на ръководство за прилагане на оценка на съвместимостта за влечуги и земноводни от приложение 2 на ЗБР

Дейност 9: Организация, управление и публичност

Дейност 10: Одит


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Сливница, можете да намерите - ТУК

« обратно