За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол, BG0000239"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 689 481,96 лв


Регистрационен номер: 5103020-7-650

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Левски

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Левски

Област: Плевен


Цел

Постигане на благоприятно природозащитно състояние на местообитания и видове в границите на ЗЗ „Обнова-Карамандол”


Дейности

Дейност 1: Предпроектно проучване и подготовка на проекта

Дейност 2: Проектиране на хидротехническите съоръжения, необходими за възстановителните дейности

Дейност 3: Възстановяване на местообитания чрез хидротехнически мерки

Дейност 4: Строителен надзор

Дейност 5: Мерки за информация и публичност

Дейност 6: Организация и управление на проекта

Дейност 7: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Левски, можете да намерите - ТУК

« обратно