За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона Вит и Защитена местност "Коридорите"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 447 389,03 лв


Регистрационен номер: 5103020-12-655

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Долна Митрополия

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Долна Митрополия

Област: Плевен


Цел

Спиране загубата на биологично разнообразие, поддържане и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в Натура 2000 зона „Река Вит” и защитена местност „Коридорите”


Дейности

Дейност 1: Подготовка на предложението по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20

Дейност 2: Управление на проектните дейности

Дейност 3: Оказване на специализирана консултантска услуга от експерти по околна среда

Дейност 4: Възстановяване на природни местообитания от типа 91FО - крайречни смесени гори

Дейност 5: Подобряване на условията в защитената местност Коридорите чрез поддържане на постоянно ниво на водата между езерото и река Вит

Дейност 6: Дейности по мониторинг, защита и контрол биоразнообразието в защитената зона „Коридорите„

Дейност 7: Информационна кампания по проекта на община Долна Митрополия

Дейност 8: Одит по проекта

Дейност 9: Дейности, подпомагащи реализирането на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Долна Митрополия, можете да намерите - ТУК

« обратно