За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Разработване на планове за действие за три критично застрашени растителни видове от флората на България"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 34 760,00 лв


Регистрационен номер: 5103020-29-672

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Клуб “Приятели на Природен парк “Врачански Балкан”

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Враца

Област: Враца


Цел

Опазване и устойчиво управление на популациите на три вида критично застрашени растителни видове от флората на България


Дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Проучвания и анализ на наличната информация за трите растителни вида

Дейност 3: Провеждане на предварителни проучвания

Дейност 4: Инвентаризация на находищата

Дейност 5: Картиране на находищата

Дейност 6: Изготвяне на оценки на състоянието на компонентите на околната среда

Дейност 7: Разработване на мерки за опазване и/или възстановяване на видовете

Дейност 8: Изготвяне на проекти на Плановете с приложения

Дейност 9: Провеждане на обществени обсъждания

Дейност 10: Изготвяне на окончателни варианти и внасяне за одобрение

Дейност 11: Осигуряване на публичност на проекта и програмата

Дейност 12: Приключване на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Клуб "Приятели на Природен парк "Врачански Балкан", можете да намерите - ТУК

« обратно