За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Разработване на план за управление на защитена зона "Берковица" - BG0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 121 724,00 лв


Регистрационен номер: 5113123-4-689

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Монтана

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Монтана

Област: Монтана


Цел

Опазване и устойчиво управление на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в Защитена зона „Берковица".


Дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Провеждане на предварителни и теренни проучвания

Дейност 3: Разработване на проект на Плана за управление

Дейност 4: Провеждане на обществени обсъждания

Дейност 5: Разработване на окончателен вариант на Плана за управление и внасяне в МОСВ

Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност на проекта

Дейност 7: Приключване на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Монтана, можете да намерите - ТУК

« обратно