За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Изготвяне на планове за управление на защитена зона "Язовир Овчарица" BG0002023 и защитена зона "Язовир Жребчево" BG0002052"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 418 463,40 лв


Регистрационен номер: 5113123-6-691

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Стара Загора

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Стара Загора

Област: Стара Загора


Цел

Изготвяне на Планове за управление (ПУ) на ЗЗ “Язовир Овчарица“ и ЗЗ “Язовир Жребчево“.


Дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2: Събиране, систематизиране и анализ на наличната информация, касаеща описанието и характеристиките на ЗЗ

Дейност 3: Събиране на нова информация, която има връзка с предмета на опазване

Дейност 4: Картиране на местообитания на видове, предмет на опазване

Дейност 5: Разработване на ПУ

Дейност 6: Обществени обсъждания на ПУ

Дейност 7: Дейности за информация и публичност

Дейност 8: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Монтана, можете да намерите - ТУК

« обратно