За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 196 036,22 лв


Регистрационен номер: 5113123-7-692

Тип на бенефициента: НПО

Име на бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани – Пловдив”

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Пловдив

Област: Пловдив


Цел

Изработване на План за управление на защитена зона „Конуш”.


Дейности

Дейност 1: СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Дейност 2: БИОТИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Дейност 3: ПРОУЧВАНИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКИ НА СМЕСЕНАТА ЧАПЛОВА КОЛОНИЯ

Дейност 4: КАРТИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ

Дейност 5: ПРОУЧВАНЕ НА АБИОТИЧНАТА СРЕДА, ПОЧВИ И ДР.

Дейност 6: ПРОУЧВАНИЯ - ХИДРОБИОЛОГИЯ И ХИДРОХИМИЯ

Дейност 7: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ. ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

Дейност 8: ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАПЛАХИТЕ

Дейност 9: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ВИДОВЕ - ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

Дейност 10: ЗОНИРАНЕ. РЕЖИМИ И ПРЕПОРЪКИ

Дейност 11: ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. КОМПЕНСАТОРНИ МЕХАНИЗМИ. ФИНАНСИРАНЕ

Дейност 12: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНИ КОНЦЕПЦИИ С ДЕТАЙЛИЗИРАН БЮДЖЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ЗАПЛАХИ

Дейност 13: РАБОТЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО

Дейност 14: ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЪРВИ ДРАФТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Дейност 15: ПЪРВО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Дейност 16: ИЗГОТВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ НА ПУ

Дейност 17: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Дейност 18: ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПУ

Дейност 19: ПУБЛИКАЦИИ, РЕКЛАМНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ПРОДУКТИ

Дейност 20: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Дейност 21: ФИНАНСОВ ОДИТ


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно