За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

"Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 886 792,00 лв


Регистрационен номер: DIR-5113024-1-48

Тип на бенефициента: Изпълнителна агенция по околна среда

Име на бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Всички

Област: България


Цел

Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).


Дейности

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители.

Дейност 3: Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници (без китоподобни), висши растения, мъхове и гъби.

Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете (кафява мечка, вълк, дива котка и рис)

Дейност 5: Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България

Дейност 6:: Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncates, Phocoena phocoena и Delphis в българската ИИЗ на Черно море

Дейност 7: Информация и публичност

Дейност 8: Одит на проекта


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на ИАОС, можете да намерите - ТУК

« обратно