За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 180 053,60 лв


Регистрационен номер: DIR-5113325-6-96

Тип на бенефициента: РИОСВ

Име на бенефициент: РИОСВ Русе

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Русе

Област: Русе


Цел

“Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”


Дейности

 • Поддържане на гнездовото местообитание на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) чрез косене на тръстика;
 • Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата;
 • Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура;
 • Информационно обезпечаване в т. ч. изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, указателни табели и табла в Резерват „Бели Лом” и др.
 • Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • Ремонтни дейности в Природонаучен музей - с. Сребърна и превръщането му в съвременен информационно-посетителски център;
 • Създаване на Център за непрекъснато видео наблюдение на резервата с осигурен дистанционен обществен достъп;
 • Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища;
 • Изработване на Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна”, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата;
 • Актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”;
 • Изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом”, в т. ч и на Защитена местност „Ломия”;
 • Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в Р „Бели Лом”.


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на РИОСВ Русе, можете да намерите - ТУК

« обратно