За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк "Врачански Балкан"

Категория: Приоритетна ос 3: Биоразнообразие

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 4 533 937,85 лв


Регистрационен номер: DIR-5113326-10-108

Тип на бенефициента: Дирекция на природен парк

Име на бенефициент: Дирекция на природен парк "Врачански Балкан"

Година на приключване на проекта: 2015

Община: Враца

Област: Враца


Цел

Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”


Дейности

 

Дейност 1: Дейности за опазване, възстановяване и поддържане на видове и местообитания

Дейност 2: Възстановяване и поддържане на популацията на планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner)

Дейност 3: Възстановяване на популацията на европейския лалугер (Spermophilus citellus)

Дейност 4: Опазване и поддържане популациите на дневни грабливи птици – Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Дейност 5: Възстановяване на местообитания на нарушени терени

Дейност 6: Биологични и екологични проучвания, консултации и експертна помощ пряко свързани и необходими за реализацията на изброените по-горе дейности

Дейност 7: Реконструкция на съществуваща посетителска инфраструктура – центрове, пунктове, маршрути, кътове, зони и др.

Дейност 8: Изграждане на нова посетителска инфраструктура

Дейност 9: Доставка на модулна пречиствателна станция на МЦ „Горски дом”

Дейност 10: Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение, опазване и охрана на целеви територии и видове

Дейност 11: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)

Дейност 12: Планиране на управлението

Дейност 13: Одит на проекта

Дейност 14: Мерки за публичност


Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Дирекция на природен парк "Врачански Балкан", можете да намерите - ТУК

« обратно