За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 820 720,00 лв


Регистрационен номер: 58131-107-107

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Сопот

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Сопот

Област: Пловдив


Цел

Подготовка на инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап ІІ “Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане на резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, строителство на пречиствателна станция за питейна вода"


Дейности

 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на канализационната мрежа;
 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа;
 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за изграждане на нов напорен резервоар за питейна вода с обем V=1000 м³ и основен довеждащ водопровод - 2 км, свързващ водоснабдителната мрежа на гр.Сопот с водоизточника за осигуряване на необходимото количество реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа;
 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за изграждане на ПСПВ с капацитет 45 л/сек;
 • Подготовка и процедури за изготвяне и издаване на всички необходими разреши-телни по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, включително обществено обсъждане;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в сегашния проект и в бъдещия инфраструк-турен проект;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител;
 • Мерки за информация и публичност - подготовка, публикуване и разпространение на материали;
 • Организация и управление на проекта


« обратно