За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 399 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-108-108

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бяла Слатина

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Бяла Слатина

Област: Враца


Цел

Проекта за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Бяла Слатина.


Дейности

 • Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Бяла Слатина, със следните дейности:
  • Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация;
  • Да подготви 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града;
  • Да изготви анализ на социалната поносимост на макро равнище;
  • Да предложи инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финасиране по ОП "Околна среда 2007 - 2013г." съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост;
  • Да подготви прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС;
  • Да изготви идеен проект за одобрената алтернатива;
  • Да подготви Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда 2007 - 2013" и изготви всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други;
  • Да подготви документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им;

 • Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта:
  • Изпълнителят по договора ще има ангажимент да подпомага Община Бяла Слатина и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостно управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина";
 • Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта:
  • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Бяла Слатина, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

 • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина";
  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01;
 • Одит на проекта;
  • Осигуряване на лицензиран експерт - счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно-оправдателни документи;

 • Дейности, които ще бъдат извършени от бенефициента:
  • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР, ЗУТ и други;
  • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно