За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изработване на инвестиционен проект в две фази, идеен и технически, за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води к.к. Слънчев бряг - Несебър

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 074 106,70 лв


Регистрационен номер: 58131-110-110

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Несебър

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Несебър

Област: Бургас


Цел

Настоящото проектно предложение предвижда проектиране на пречиствателна станция за отпадъчните води на Несебър, както и подготовка и изготвяне на цялата техническа документация, необходима за подготовката за етапа на стартиране на строително-монтажните работи


Дейности

 • Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип;
 • Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания;
 • Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимостта;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС;
 • Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда";
 • Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект;
 • Изготвяне на ПУП и Идеен проект;
 • Съгласуване на ПУП;
 • Изготвяне на Работен проект;
 • Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите;
 • Публичност и информираност на обществеността;
 • Одит на проекта


« обратно