За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за управление и пречистване на води в гр. Лом

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 927 120,00 лв


Регистрационен номер: 58131-114-114

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Лом

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Лом

Област: Монтана


Цел

С настоящото проектно предложение Община Лом кандидатства за получаване на техническа помощ от Оперативна програма Околна среда, по процедура BG161PO005/1.30/01/01, за подготовката и изготвянето на инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в град Лом, община Лом


Дейности

 • Подготовка на заявление за кандидатстване по процедура BG161РО005/08/1.30/01/01;
 • Мобилизация;
 • Координация и контрол по време на изпълнението на проекта;
 • Подготовка на тръжните документи за възлагане на дейностите, изпълнявани от външни консултанти;
 • Прединвестиционни проучвания и подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" по приоритетна ос 1;
 • Изготвяне на технически инвестиционни проекти за изграждане на техническата инфраструктура към "Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом";
 • Изготвяне на ПУП - 3 бр;
 • Изготвяне на екологични оценки, ОВОС и по Наредбата за оценка на съвместимостта на ПП и П за натура 2000 и заявление за получаване на разрешение за заустване на отпадни води от БД;
 • Изпълнение на договора за одит на проекта;
 • Юридическа консултация;
 • Провеждане на информационна кампания по време на техническата помощ;
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания - 4 бр.


« обратно