За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с. Добрич, община Димитровград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 220 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-117-117

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Димитровград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Димитровград

Област: Хасково


Цел

Предвидените по проекта дейности имат за цел да се осигурят средства, да се създаде организация и да се извършат всички необходими действия за изготвянето на пълен и качествен инвестиционен проект, с който в последствие да се кандидатства за финансиране на разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на с. Добрич, община Димитровград


Дейности

  • Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ;
  • Изготвяне на проектни проучвания за избор на технология за пречистване на отпадните води;
  • Подготовка на документи и извършване на отчуждителни процедури за площадката на МПСОВ;
  • Подготовка на документи за извършване преценка на необходимостта от ОВОС по чл.93 от ЗООС;
  • Изготвяне на Анализи на разходите и ползите (Финансов анализ) за интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, община Димитровград;
  • Подготовка на Формуляри за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013г.;
  • Одит на проекта;
  • Публичност на дейностите по проекта.;


« обратно