За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект „Да подобрим жизнената среда” - за реконструкция на ВиК мрежа в централна градска част, изграждане на ВиК инфраструктура в кв. 307-313 и кв. 39 и ПСОВ, гр. Свиленград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 725 222,40 лв


Регистрационен номер: 58131-119-119

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Свиленград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Свиленград

Област: Хасково


Цел

Чрез изпълнението на проекта ще бъде направена „първата крачка” към подобряване на условията на живот в гр. Свиленград, посредством развитие на екологичната инфраструктура. Чрез него се създават необходимите условия за одобрение на бъдещия инвестиционен проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”


Дейности

 • Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализация и водопровод в централна градска част;
 • Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за изграждане на ВиК мрежа в кв 307-313 и кв.39;
 • Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ;
 • Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
 • Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4;
 • Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Информация и публичност;
 • Одит на проекта;
 • Последваща оценка на изпълнението на проекта;
 • Организация и управление на проекта.


« обратно