За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на с. Хайредин

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 435 412,00 лв


Регистрационен номер: 58131-125-125

Тип на бенефициента: Сдружение на общини

Име на бенефициент: Хайредин, Криводол

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Хайредин

Област: Враца


Цел

Проектът цели да подпомогне община Хайредин в изготвянето на качествено и пълно инвестиционно предложение по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда,” за изграждането на канализация за дъждовни и битови отпадни води и ПСОВ на територията на с. Хайредин


Дейности

 • Подготовка на проектното предложение;
 • Първоначална среща на екипа по проекта;
 • Избор на консултанти за подготовката на тръжна документация;
 • Подготовка на тръжната документация;
 • Провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител;
 • Разработване на прединвестиционното проучване, АПР и съпътстващи анализи, проектиране на ПСОВ и канализация и попълване на апликационната форма за инфраструктурния проект;
 • Издаване на необходимите екологични разрешителни, съгласно ЗООС и ЗВ;
 • Осигуряване на публичност на проекта;
 • Мониторинг на проекта;
 • Извършване на одит на проекта;
 • Оценка на резултатите и окомплектоване на инфраструктурното предложение.


« обратно