За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на ВиК мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателни съоръжения на гр. Шабла

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 117 760,00 лв


Регистрационен номер: 58131-126-126

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Шабла

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Шабла

Област: Добрич


Цел

Настоящият проект има за цел подготовката на документацията необходима за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с проект за изграждане на водния цикъл на гр. Шабла.


Дейности

 • Разработване на прединвестиционни проучвания;
 • Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация;
 • Изготвяне на документацията, необходима за преценяване на необходимостта от ЕО, и/или ОВОС, и/или ОС, изготвяне на доклади за ЕО, и/или ОВОС, и/или ОС;
 • Изготвяне на документацията, необходима за издаване на разрешения за изграждане на водовземни съоръжения и разрешения за водовземане от тях /ако ще се проектират нови водовземни съоръжения/; разрешение за заустване на пречистените отпадъчни води;
 • Актуализация на РП "ПСОВ - гр. Шабла";
 • РП «Водоем 500 м3 до могила Сиври юг, гр. Шабла»;
 • РП «Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа гр. Шабла»;
 • РП «Реконструкция на главен канализационен колектор - гр. Шабла»;
 • РП «Канализация на гр. Шабла»;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Външен одит на проекта;
 • Информация и публичност;
 • Организация и управление на проекта;


« обратно